Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

TIỂU SỬ


GIA ĐÌNH                                           Gia đình Gò Công 1988
CÁ NHÂN


                                          Cơ quan FAO, Rome, 2004