Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

Ảnh VN 1 & 2

VIÊT NAM FROM ABOVE:

1)      https://www.youtube.com/watch?v=8UzXkQSE2x0

2)      https://www.youtube-nocookie.com/embed/IXDKdDLYC4c?rel=0